ИДГ "Фантазия"
Иновативна детска градина - град Велинград

Проекти и национални програми

Първото участие на детската градина в проект е към фондация „Отворено общество” - „Равен старт” - 1994г Участието в този проект е като една от първите седем оригинални детски градини приели предизвикателството да бъдат новатори и да осигурят равен шанс на всяко дете независимо от социалното си и етническо положение.

През 1997-2001 година детската градина включва още три групи към проекта и продължава своята дейност към фондацията в Програмата ”Стъпка по стъпка” Така става участник в мрежата от детски градини и училища работещи към проекта с изпълнителен директор доц. Емил Бузов .

Участие към проекта на фонд ”Детство” - изплащат се таксите на 68 социално слаби семейства към детската градина.

Детската градина получава дарения от ТЕЦ „Марица Изток” както оборудване и обзавеждане на групите така и средства за ремонт и реконструкция на помещенията и групите. Даренията са следствие на наводнението през 2005 година което драстично нанася поражения на детското заведение.

През 2009 година -Проект BG 2003/004-937.01.03 - „Образователна и медицинска интеграция на уязвимите етнически малцинства със специален фокус върху ромите”

2011-2012 г Детската градина е одобрена да участва в проект на Национална Програма „С грижа към всеки ученик”- „Осигуряване на допълнително обучение за децата от подготвителните групи” като право за участие в проекта получават две работни групи по осем деца Дейността по проекта ще бъде отразявана в рубриката „актуално” в сайта на детската градина.

2012-2013г.-Национална Програма"С грижа към всеки ученик"-Осигуряване на допълнително обучение на децата от подготвителните групи"

2014-2015г."Национална Програма "С грижа към всеки ученик"-"Осигуряване на допълнително обучение на децата от подготвителните групи"

2014-2015г. Проект"Квалификация на прдагогически специалисти"

2016-2017г. Национална Програма "С грижа към всеки ученик"-"Осигуряване на допълнтелно обучение на децата от подготвителните групи"

2017-2018г. Проект "ПУДОС"

2017-2018г. Проект Педагогическа практика "Утринна приказка"

2018-2019г. Проект Национална Програма "Успяваме заедно"-Педагогическа практика "Утринна приказка"

2020-2021г. Национална Програма "Хубаво е в детската градина",Проект АПСПО

2021-2022г. Национална Програма Хубаво е в детската градина",Проект "АПСПО"

2022-2023г. Национална Програма "Хубаво е в детската градина",Проект "АПСПО"

2023-2024г. Национална Програма "Хубаво е в детската градина" На Иновативна Детска Градина,Образователен модел по педагогическа практика "Утринна приказка"

,Проект "АПСПО",Проект на МОН BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи"