ИДГ "Фантазия"
Иновативна детска градина - град Велинград

Прием

Чл.28. Постъпването децата във всички възрастови групи се осъществяват целогодишно в съответствие  с наличните свободни места.

Чл.29. Условията и редът за записване,отписване и преместване в ИДГ"Фантазия" се осъществява съгласно изискванията на Наредба за записване,отписване и преместване на децата в детските градини на община Велинград.В наредбата на община Велинград са регламентирани организацията,сроковете и необходимите документи за записване,отписване и преместване на децата в детските градини и прдучилищните групи в училищата.

Чл.30. Децата постъпват в детската градина не по-рано от учебната година,която започва в годината на навършване на тригодишна възраст.

Чл.31. В яслените групи в детската градина може да постъпват деца от 10-месечна до тригодишна възраст.

Чл.32. Децата се приемат в детска градина  с писмено заявление от родителите/настойниците по образец на детската градина.

Чл.33. (1) При условията и реда  на ЗПУО в детските градини могат да се приемат за отглеждане,възпитание,социалиализация и обучение на деца навършили две годишна възраст(първа възрастова група) при следните обстоятелства:

 1. Липса на яслена група в съответното населено място.
 2. Наличие на свободни места в първа възрастова група.
 3. Предучилищното образование в тези случаи се осъществява при условията и по реда на Наредба №5  от 2016г. за предучилищното образование,като се вземат предвид възрастовите характеристики на детето.

           (2) В годината на постъпването си в първа възрастова група децата се отглеждат,възпитават,социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие,приети с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.

           (3) През следващата  учебна година същите деца отново посещават първа възрастова група и се отглеждат,възпитават,социализират и обучават по държавни образователни стандарти за предучилищното възпитание.

Чл.34. (1) Детската градина е задължена да приема деца със специални образователни потребности.

            (2) В група в детската градина могат да се обучават до 3 деца със специални образователни потребности.

            (3) В случаите,когато на територията на детската градина няма друга група,която да осигурява същия вид обучение,броят на децта в конкретната група може да бъде по голям от посочения в ал.2 след разрешшение на началника на регионалното управление на образованието.

Чл.35. Децата може да се преместват в други детски градини през учебната година при наличие на свободни места.

Чл.36. Броят на групите и броят на децата в група се определя от директора на детската градина след съгласуване с педагогически съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Чл.37. Ежедневното присъствие на децата във втора,трета и четвърта група е задължително.

Чл.38.Ежедневното присъствие на децата се отчита от учителита чрез регистриране на отсъствията в съответния раздел от дневника на детската група.

Чл.39. (1) Отсъствията по уважителни причини се удостоверяват от родителите чрез представена медицинска бележка или заявление за отсъствие по семейни причини по образец на детската градина.

            (2) Отсъствията на децата по ал.1 по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година,само с предварително подадено до директора писмено заявление за отсъствие.

Чл.40. (1) Деца ,приети в детската градина ,постъпват от 15.09. до 30.09. за всяка учебна година или или по друго време ,определено в Наредбата на общинския съвет.

            (2) За отказ от постъпването на детето в ИДГ"Фантазия" ,се смята:

 1. Незаписано дете в срок от една седмица след оповестяване на резултатите по приема за съответната възрастова група.
 2. Непостъпило в детската брупа дете до 15/30 септември на текущата година,без да са опувестени уважителни причини за това.
 3. Отсъствие на дете повече от два месеца,без да са опувестени уважителни причини за това.
 4. В случаите по т. 1,2 и 3 имената на детето се заличават от списъчния състав на детската градина и в информационната система НЕИСПУО по определен ред.
 5. Случаите по т.1,2 и т. 3 не се отнасят за децата от задължителната подгототвителна група.

Чл.41.При постъпване на децата в ИДГ"Фантазия" родителите/настойниците:

 1. Са длъжни да уведомяват медицинския специалист и учителите за специфични здравословни проблеми и особенности в поведението и развитието на детето,както и да представят копие от всички документи,съдържащи информация за здравословното състояние на детето,както и други документи,които имат отношение към обучението на детето.
 2. Предоставят подробни данни за връзка при необходимост-адрес ,личен телефонен номер и телефонен номер и име на личния лекар на детето.
 3. При промяна на адрес и телефон,своевременно уведомят детската градина,а при промяна в семейното положение,касаещо попоечителството на детето ,представят необходимите документи.

Чл.42. Процедурата по безпроблемна адаптация на новопостъпилите деца включва:

 1. Подаване на писмено заявление от родителите съгласно чл.12,ал.2 от ЗПУО до директора на приемащата детска градина.
 2. До три работни дни от получаването на заявлението,директорът на  приемащата детската градина потвърждава пред родителя възможността за записването на детето и уведомява писмено директора на детската градина ,в което детето се е обучавало и му предоставя копие от заявлението по т. 1.
 3. До 5 работни дни от получаването на информацията по т.1 директорът на детската градина,в което се е обучавало детето,издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащата детска градина.
 4. Директора на приемащата детска градина писмено информира директора на детската градина от което идва детето и отразява информацията в НЕИСПУО.
 5. След издаване на удостоверение за преместване,директорът уведомява писмено общинската администрация,където детето е включено в списъка на подлежащите на задължително обучение до 16-годишна възраст.