ИДГ "Фантазия"
Иновативна детска градина - град Велинград

Мисия, визия и цел

Мисия:

Детската градина е място в което в което се полагат  основите на ученето,като се осигуряват условия за развитие на

детето:Физическо,познавателно,езиково,нравствено,емоционално и творяеско развитие.Като в основата на всичко водеща е играта и педагогическото взаймодеиствие в сътрудничество с родителската общност.В детската градина се отвърждават съвременни модели на образование и възпитание на детската личност,които да осигурят пълноценна реализация и разгръщане на потенциала.Поставят се основите на личностното развитие на новите граждани на Европа,съхранили своята идентичност и национална култура.Децата се формират като личности притежаващи богатство от интереси,знания,умения и компетентности.

 

Да създадем възпитателно-образователна среда, която да стимулира потенциала на всяко дете и неговите индивидуални възможности, съобразено с ДОИ и европейските стандарти. Утвърждаване на добрите практики и иновации, чрез подкрепата на родителите като партньори и сътрудници на педагогическите екипи.

Мото: "Някои хора виждат нещата и питат: "защо?",
други виждат нещата и питат: "Защо не?"
Бърнард Шоу

Ръководен принцип: "Заедно в света на детето"

Педагогическия екип: - професионален, мотивиран, творчески.

Визия:

 Иновативна Детска градина "Фантазия" е съвременна институция за предучилищно образование,съхранила и развила специфично мултикултурна общност и традиции,предоставяща актуални условия на потребностите и изискванията на децата и родителите.Детската градина е отвърдена като модерна институция,гъвкава и конкурентна като център за иновации и иновативна среда,мултикултурна образователна дейност,център за творчество и сътрудничество с родителите като партняьори и съмишленици.

Иновативна Детска градина "Фантазия" Велинград - желана и обичана от децата и родителите, място за възпитание и игра, труд и отдих, педагогическите екипи - партньори и съмишленици на родителите.

Акценти в дейноста на детската градина:

1) Качествен възпитателно-образователен процес.

2) Изпълнение на държавните образователни изисквания.

3) Пълен обхват и подготовка на децата за училище.

4) Интегрирано обучение на децата със СОП.

5) Овладяване на правилен български език.

6) Активно партньорство между семейства - ПЕ-деца.

7) Укрепване на детския организъм, чрез спорт и игри на открито. 

Нашата цел:

Тази стратегия има за цел да поткрепи създаването на модерна ,развиваща се детска градина,като част от системата на образованието.Като във фокуса да стои детето и неговите интелектуални и личностни качества и потербността му за образование и развитие в съвременното общество.

Подцели:

Утвърждаване и развиване на компетентен екип от педагози и помощник възпитатели с цел повишаването на качеството на възпитателно- образователния поцес.Създаване на условия и нагласи както у децата така и в ПЕ за учене и опвишаване на знанията и квалификацията.Усъваршенстване на знанията и уменията за овладяване и употреба на правилен български език от децата.Развитие и подобряване на образователната среда и създаване на условия на възможен избор на децата в различни дейности.

Ценности:

Екипност,отговорност,постоянство,компетентност,уважение.Въвеждане на образователния процес на нови подходи,компетенции и технологии.Актуалност и прилягане на съвременни ценности и изисквания на педагогически взаймодеиствия.Уважение към правата и свободата на деца,учител,родител и други участници във ВОП.